ฉลากอาหารใหม่สังเกตอย่างไร
จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการปรับระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ทำให้การแสดงฉลากของอาหารเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนมาใช้เลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย. แทนเลขทะเบียนตำรับอาหารแบบเดิม เราในฐานะผู้บริโภคจึงควรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ เช่น ผลิตภัณฑ์นั้นผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต และได้รับอนุญาตหรือยัง เป็นต้น ซึ่งวิธีสังเกตฉลากอาหาร และเลขสารบบอาหาร สามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์อาหารใดบ้างต้องมีฉลาก

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 194 พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก กำหนดให้อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารอื่นที่นอกเหนือจากอาหารกลุ่มดังกล่าวข้างต้น เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก โดยผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละกลุ่มนั้นจะประกอบด้วยอาหารดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะมี 17 ชนิด ได้แก่
1.นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก10.น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2.อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และเด็กเล็ก11. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
3.อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก12. น้ำแข็ง
4.นมโค13. อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
5.นมปรุงแต่ง14. สีผสมอาหาร
6.นมเปรี้ยว15. วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร
7.ไอศกรีม16. วัตถุเจือปนอาหาร
8.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท17. โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
9.ผลิตภัณฑ์ของนม
กลุ่มที่ 2 อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานมี 31 ชนิด ได้แก่
1. น้ำมันและไขมัน17. เครื่องดื่มเกลือแร่
2. น้ำมันถั่วลิสง18. รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
3. เนย19. น้ำผึ้ง
4. เนยเทียม20. น้ำแร่จากธรรมชาติ
5. กี21. เนยแข็ง
6. อาหารกึ่งสำเร็จรูป22. ซอสบางชนิด
7. น้ำมันเนย23. น้ำที่เหลือจากผลิตภัณฑ์โมโนโซเดียมกลูตาเมต
8. น้ำปลา24. ไข่เยี่ยวม้า
9. น้ำส้มสายชู25. ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
10. ครีม26. ข้าวเติมวิตามิน
11. น้ำมันปาล์ม27. ช็อกโกแลต
12.น้ำมันมะพร้าว28. เกลือบริโภค
13. ชา29. อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
14. น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท30. อาหารที่มีสารปนเปื้อน
15. กาแฟ31. อาหารที่มีกัมมันตรังสี
16. แยม เยลลี มาร์มาเลดในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท
กลุ่มที่ 3 อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้ต้องมีฉลากมี 14 ชนิด ได้แก่
1.ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์9. ผลิตภัณฑ์กระเทียม
2.แป้งข้าวกล้อง10. วัตถุแต่งกลิ่นรส
3.น้ำเกลือปรุงอาหาร11. อาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพ หรือ
มาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ
4.ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท12 .อาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้
5.ขนมปัง13. อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
6.หมากฝรั่งและลูกอม14. การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
7.วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี
8. กำหนดกรรมวิธีการผลิตอาหารซึ่งมีการใช้กรรมวิธีการ ฉายรังสี
การสังเกตข้อความที่แสดงในฉลาก

การแสดงฉลากอาหารที่จำหน่ายต่อผู้บริโภคโดยตรง ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ สำหรับอาหารกลุ่มที่ 1 – 3 ซึ่งกล่าวข้างต้น ฉลากต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องระบุข้อความหนึ่งข้อความใด
1. ชื่ออาหาร
2. เลขสารบบอาหาร
3. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ สำหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ โดยอาจจะแสดงชื่อและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ของผู้ผลิต หรือของผู้แบ่งบรรจุก็ได้ หากเป็นอาหารที่นำเข้าต้องมีชื่อ และที่ตั้งของผู้นำเข้า และประเทศผู้ผลิต
4. ปริมาณอาหารแสดงเป็นระบบเมตริก โดยแสดงเป็นน้ำหนักสุทธิ หรือ ปริมาตรสุทธิ
5. ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนัก
6. ข้อความว่า “ ใช้วัตถุกันเสีย” ถ้ามีการใช้
7. ข้อความว่า “ เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห์” ถ้ามีการใช้แล้วแต่กรณี
8. ข้อความว่า “ใช้………เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร” (ที่เว้นไว้คือชื่อของวัตถุปรุงแต่ง

9. ข้อความว่า “ใช้………เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล” (ที่เว้นไว้คือชื่อของวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ใช้)
10. ข้อความว่า “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นสังเคราะห์” “แต่งรสธรรมชาติ” หรือ “แต่งรสเลียน ธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้แล้วแต่กรณี
11. วันเดือนและปีที่ผลิต เดือนและปีที่ผลิต วันเดือนและปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีข้อความว่า “ผลิต” หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” กำกับไว้ด้วยแล้วแต่กรณี ดังนี้ 12. คำแนะนำในการเก็บรักษา (ถ้ามี)
13. วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถ้ามี)

ความหมายของเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย.

เลขสารบบอาหาร คือ เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์อาหาร จะเป็นตัวเลข 13 หลักแสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย. ถูกนำมาใช้แทนตัวอักษรและตัวเลขซึ่งอยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. แบบเดิม ซึ่งเลขสารบบอาหารนี้จะระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารครบถ้วนมากกว่าในอดีต ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่เลขสารบบอาหารจะปรากฏอยู่บนฉลากของอาหารควบคุมเฉพาะ / อาหารกลุ่มที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และ อาหารกลุ่มที่ต้องมีฉลาก แต่ก็จะมีอาหารบางชนิดที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว อาทิ เกลือบริโภค ฯลฯ และอาหารกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงต่ำมาก ได้แก่ อาหารอื่นที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มข้างต้นเช่น น้ำตาลทราย เครื่องเทศฯลฯ ที่ฉลากไม่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร เพียงแค่ผู้ผลิตปฏิบัติส่วนอื่นให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น สำหรับรายละเอียดของเลขสารบบอาหาร 13 หลักนี้ จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ โดย

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยเลข สองหลัก หมายถึง จังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหาร โดยใช้ตัวเลขแทนอักษรย่อของจังหวัด เช่น 12 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี (ตัวเลขที่ใช้แทนชื่อจังหวัดตามเอกสารแนบท้าย)
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยเลข หนึ่งหลัก หมายถึง สถานะของสถานที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหาร และหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต ดังนี้
หมายเลข 1 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นผู้อนุญาต
หมายเลข 3 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นผู้อนุญาต
หมายเลข 2 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่ จังหวัดเป็นผู้อนุญาต
หมายเลข 4 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่ จังหวัดเป็นผู้อนุญาต
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยเลข ห้าหลัก หมายถึง เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นำเข้าอาหาร ที่ได้รับอนุญาต และปี พ.ศ.ที่อนุญาต โดยตัวเลขสามหลักแรก คือ เลขสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหารแล้วแต่กรณี ส่วนตัวเลขสองหลักสุดท้าย คือ ตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต เช่น 00244 แทน เลขสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร ซึ่งได้รับอนุญาตเลขที่ 2 และอนุญาตในปี พ.ศ. 2544
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยเลข หนึ่งหลัก หมายถึง หน่วยงานที่ออกเลขสารบบอาหาร ดังนี้
1 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบจากจังหวัด
กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยเลข สี่หลัก หมายถึง ลำดับที่ของอาหารที่ผลิต หรือนำเข้า ของสถานที่แต่ละแห่ง แยกตามหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต เช่น 0002 แทนลำดับที่ 2 หรือ 0099 แทนลำดับที่ 99 เป็นต้น
นอกจากนี้การแสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. ยังกำหนดให้ใช้ตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพื้นของกรอบ มีขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร และสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก ทั้งนี้ผู้บริโภคบางท่านอาจพบผลิตภัณฑ์อาหารบางยี่ห้อแสดงเครื่องหมาย อย. แบบเดิมที่มีตัวอักษรและตัวเลขปรากฎอยู่ แทนที่จะเป็นเลขสารบบอาหารอยู่ในเครื่องหมาย อย. เนื่องจากอาหารบางประเภท มีอายุการเก็บรักษานานฉลากเก่าจึงยังคงเหลืออยู่ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงผ่อนผันให้อาหารที่วางจำหน่ายอยู่ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 สามารถใช้ฉลากเดิมจำหน่ายต่อไปได้ตามอายุการบริโภคของอาหารนั้น หรือในระยะเวลาที่อาหารนั้น ๆ ยังมีคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภค แต่อาหารที่ผลิตหรือนำเข้าหลังจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ฉลากจะต้องแสดงเลขสารบบอาหารเท่านั้น

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่ากฎหมายให้ความสำคัญต่อการให้ผู้ผลิตแสดง ข้อมูลซึ่งผู้บริโภคควรต้องทราบระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย คุ้มค่า และสมประโยชน์ที่สุด ดังนั้นผู้บริโภคทุกคนจึงควรให้ความใส่ใจต่อการอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ระบุบนฉลาก สำหรับผู้บริโภคที่เคยพิจารณา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยพิจารณาเฉพาะเครื่องหมาย อย. ก็ควรหันมาใส่ใจอ่านข้อมูลอื่นบนฉลากประกอบการตัดสินใจซื้อด้วย เพราะจะทำให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมากขึ้น สำหรับผู้บริโภคที่พบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7354-5 หรือ สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.หมายเลขโทรศัพท์ 1556

******************************
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน 2546)
บรรณานุกรม
“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2544 เรื่องฉลาก .” ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป , เล่ม 118 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 24 มกราคม 2544 .
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา . กองควบคุมอาหาร . การปรับเปลี่ยนระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2543 .
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา . กองควบคุมอาหาร . หนังสือราชการ เรื่อง “การจำหน่ายอาหารที่ฉลากไม่แสดงเลขสารบบอาหาร .” (โรเนียว) , 2546 .
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา . กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา . เอกสารเผยแพร่ เรื่อง
“ฉลากอาหารใหม่ สังเกตอย่างไร .” (โรเนียว) , 2544 .