กลับไปหน้า ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กลับไปหน้า ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 รายการ เลขที่ 9/2556


วันที่ประกาศ เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
วันที่จำหน่ายแบบ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
สถานที่จำหน่ายแบบ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ invent@fda.moph.go.th
วัน-เวลา ยื่นซอง 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น.-16.30 น.
สถานที่ยื่นซอง ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วัน-เวลา เปิดซอง 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง ณ ห้องประชุมกลุ่มกฎหมายอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มกฎหมายอาการและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Emai : www.fda.moph.go.th
ผลการดำเนินการ ได้พิจารณาด้านราคาของผู้เสนอราคาที่ผ่านข้อกำหนดและคุณสมบัติของ อย. แล้วปรากฎว่า บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 รายการ ในราคาทั้งสิ้น 257800.-บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ:

วันมารับสัญญา

1. หนังสือรับรองบริษัทฯ
2. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ
3. สำเนาใบ ภพ.20 / สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดของพัสดุ
เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ชนิดติดผนังและชนิดแขวนเพดาน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมออก ซึ่งจะติดตั้งที่ กลุ่มกฎหมายอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 8 เครื่อง ตามรายการขนาดเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
1. ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง
2. ชนิดแขวนเพดาน ขนาด 18,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง
3. ชนิดแขวนเพดาน ขนาด 24,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง
4. ชนิดแขวนเพดาน ขนาด 36,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน
5. มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
6. สารทำความเย็นให้ใช้น้ำยา R-22 หรือใช้สารทำความเย็นที่ลดสภาวะสิ่งแวดล้อม
7. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
8. มีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี