กลับไปหน้า ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กลับไปหน้า ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (รายการสารคดีสั้น) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)


วันที่ประกาศ เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
วันที่จำหน่ายแบบ ตั้งแต่วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สถานที่จำหน่ายแบบ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 0-2590-7377,0-2590-7379
ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ invent@fda.moph.go.th
วัน-เวลา ยื่นซอง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา
สถานที่ยื่นซอง ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ชั้น 6 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วัน-เวลา เปิดซอง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา
สถานที่เปิดซอง ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองพัฒนาศักยภาพผู้โภค
Emai :
ผลการดำเนินการ

หมายเหตุ:

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 สิ้นสุดประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555


( ร่าง )
ขอบเขตของงาน ( TOR )
การผลิตและเผยแพร่รายการประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ( รายการสารคดีสั้น )
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


๑. ความเป็นมา
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้ประชาชนรู้จักเลือกซื้อเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยนั้น จะอาศัยเพียงสื่อใดสื่อหนึ่งเพื่อให้ประสบผลสำเร็จเป็นเรื่องยาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยสื่อหลาย ๆ สื่อ เพื่อให้ข้อมูลความรู้เข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสมกับประเด็นและกลุ่มเป้าหมายได้ อีกทั้งยังทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจสาระที่ต้องการสื่อได้ง่าย ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักในการเลือกซื้อเลือกใช้ และ มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย เหมาะสม และคุ้มค่า
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย และสมประโยชน์
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ผลงาน และความชำนาญในการผลิตและเผยแพร่สารคดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับตั้งแต่วันจดทะเบียนนิติบุคคลถึงวันยื่นซองประกวดราคา) และมีเอกสารรับรองผลงานการผลิตและเผยแพร่สารคดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ สัญญาจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน
ในกรณีที่เอกสารรับรองผลงานนั้นเป็นการรับรองผลงานโครงการใหญ่ที่มีงานด้านการผลิตและเผยแพร่สารคดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นกิจกรรมย่อย ให้แสดงหลักฐานอย่างชัดเจนว่า กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สารคดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้น มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๔ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
.../ ๒๔. รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

หัวข้อ รายละเอียด
๑. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป
๒. วัน เวลา สถานีที่ ออกอากาศ วันจันทร์-อาทิตย์ ในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๓/ ๕ /๗ /๙
๓. รูปแบบรายการ ผลิตและเผยแพร่สารคดี หรือละครสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที
๔. พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ เป็นบุคคล และ/หรือ การ์ตูนแอนิเมชั่น หากเป็นบุคคลต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดี
๕. จำนวนเรื่องที่ผลิต ๒๐ เรื่อง
๖. สิ่งที่ต้องมีในรายการ ๖.๑ สาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๖.๒ ชื่อรายการและชื่อตอน
๖.๓ มีโลโก้รายการ หรือชื่อช่วงของ อย.ที่มุมใดมุมหนึ่งของหน้าจอ
๖.๔ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ชมและการให้ของที่ระลึก
๗. การออกอากาศหลัก ออกอากาศต่อเนื่องสัปดาห์ละ ๑ ครั้งในรายการและสถานีเดียวกันทั้ง ๒๐ เรื่อง
๘. การเผยแพร่สปอตของ อย. เผยแพร่สปอต ความยาว ๓๐ วินาที ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดให้ต่อท้ายรายการสารคดีของ อย. หรือ แยกออกอากาศต่างหาก ก่อนหรือหลังการออกอากาศหลัก
๙. การออกอากาศซ้ำ
นำสารคดีวิทยุโทรทัศน์ทั้ง ๒๐ เรื่อง เผยแพร่ซ้ำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๓/ ๕ /๗ /๙ ช่องใดช่องหนึ่งออกอากาศต่อเนื่อง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยต้องออกอากาศซ้ำทั้ง ๒๐ เรื่อง ในรายการและสถานีเดียวกัน ทั้งนี้จะรวมสปอต ของ อย. หรือไม่ก็ได้
๑๐. เงื่อนไขการเขียนบทสารคดี อย. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เขียนบทสารคดี ในกรณีที่ผู้เขียนบทของบริษัท ไม่สามารถนำเสนอประเด็นสำคัญของข้อมูล หรือ นำเสนอบทไม่น่าสนใจ
๑๑. การสำเนา DVD สำเนา DVD สารคดี ๒๐ เรื่อง (ตัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมออก) พร้อมออกแบบปก จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แผ่น โดยจัดส่งให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด รวม ๑๗๒ แห่ง ส่วนที่เหลือส่งมอบให้กับ อย.

.../ ๓

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๕๖
๖. การส่งมอบงาน
๖.๑ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการส่งมอบงานให้คณะกรรมการทำการตรวจรับและดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งวดที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผลิตรายการประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ โครงเรื่อง ๑๐ ตอนเพื่อนำมาผลิตบทสารคดีโทรทัศน์ ,บทสารคดีโทรทัศน์อย่างน้อย ๕ ตอน, โลโก้รายการ, รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ชมและของที่ระลึก
โดยคณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
งวดที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผลิตและเผยแพร่รายการประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ อย่างน้อย ๔ เรื่อง โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
งวดที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผลิตและเผยแพร่รายการประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ อีกอย่างน้อย ๔ เรื่อง โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖
งวดที่ ๔ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผลิตและเผยแพร่รายการประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และดำเนินงานในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๖.๒ หลักฐานการส่งมอบงานในงวดที่ ๑ ได้แก่ โครงเรื่อง ๑๐ ตอนเพื่อนำมาผลิตบทสารคดีโทรทัศน์ บทสารคดีโทรทัศน์อย่างน้อย ๕ ตอน, โลโก้รายการ, รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ชมและของที่ระลึก
จำนวน ๓ ชุด
๖.๓ หลักฐานการส่งมอบงานในงวดที่ ๒ - ๔ ให้จัดทำเอกสารส่งมอบงานดังกล่าวจำนวน ๓ ชุด ได้แก่ ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด ดังต่อไปนี้
(๑) ใบส่งมอบงาน
(๒) ใบมอนิเตอร์ หรือ หนังสือรับรองการออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้น (จากการ
ออกอากาศหลักและออกอากาศซ้ำ )
(๓) หลักฐานการส่งของที่ระลึกให้ผู้ชมที่มีส่วนร่วมในรายการ DVD สารคดีที่ตัดกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมออก และDVD สารคดีที่ออกอากาศจริงในเดือนนั้น ๆ จำนวนอย่างละ ๑ แผ่น
(๔) ไฟล์สารคดีที่ตัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสปอตออกไป เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ORYOR.COM โดยให้แปลงไฟล์ เป็นสกุล AVI, FLV และ WMV ขนาด ๓๒๐ x ๒๔๐ pixel จำนวน ๒ ชุด
๖.๔ หลักฐานการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้เพิ่มเติมการส่งมอบงาน โดยให้ส่งมอบต้นฉบับสารคดีทั้งหมด ๒๐ เรื่อง (ตัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสปอต) เป็นเบต้าแคม จำนวน ๒ ม้วน และ DVD คุณภาพไฟล์อย่างน้อย DVD ๗๒๐ x๕๗๖ (PAL) หรือ HD ๑๒๘๐ x ๗๒๐ จำนวน ๕ ชุด CD บทสารคดีโทรทัศน์ ทั้งหมด ๒๐ เรื่อง (ไฟล์ word) จำนวน ๒ แผ่น หลักฐานการจัดส่งสำเนา DVD จำนวน ๒๐ เรื่อง ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด


.../ ๔
๗. งบประมาณ
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

๘. การพิจารณาทางด้านเทคนิค
๘.๑ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำรูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔ พร้อมตัวอย่างบทสารคดี และประวัติผลงาน จำนวน ๙ ชุด เสนอในวันยื่นซอง
๘.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำเสนอกิจกรรมด้วยวาจาต่อคณะกรรมการประกวดราคาฯ ตามวันเวลาที่กำหนด โดย
(๑) ให้เวลานำเสนอ ๒๐ นาที และคณะกรรมการประกวดราคาฯ ซักถาม ๑๐ นาที
(๒) สำนักงานฯ จะจัดเตรียมจอภาพ เครื่องเล่น DVD เครื่องฉายแผ่นทึบ และ LCD ให้
(๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องพร้อมนำเสนอในวัน เวลาที่ถูกจัดลำดับไว้ในวันยื่นซองประกวดราคา หากมาล่าช้าจากกำหนดเกินกว่า ๑๐ นาที อาจจะถูกตัดสิทธิ์การนำเสนอ
๘.๓ คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะพิจารณาในส่วนของรายละเอียดกิจกรรม โดยมีคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน แบ่งตามหัวข้อ ดังนี้
๘.๓.๑ การผลิต ๑๐๐ คะแนน
ลำดับที่ รายละเอียด คะแนน
(เต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑ รูปแบบรายการ ๓๕ คะแนน
๒ บท (ผู้เสนอราคาต้องเขียนบทเป็นตัวอย่าง 1 ตอน ตามข้อมูลที่ อย. กำหนด) ๒๐ คะแนน
๓ ชื่อรายการและชื่อตอน ๕ คะแนน
๔ พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ ๒๐ คะแนน
๕ กิจกรรมและของที่ระลึกการมีส่วนร่วมสำหรับผู้ชมรายการ ( ให้ระบุลักษณะกิจกรรม และจำนวนของที่ระลึก โดยต้องนำตัวอย่างของที่ระลึกมาแสดงด้วย) ๑๕ คะแนน
๖ ประวัติและผลงาน ๕ คะแนน

…/ ๕
๘.๓.๒ การออกอากาศ ๑๐๐ คะแนน
๘.๓.๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนนการออกอากาศหลัก ( ๗๐ คะแนน )
พอใจมากที่สุด = ๖๖ - ๗๐ คะแนน
พอใจมาก = ๖๒ - ๖๕ คะแนน
พอใจ = ๕๘ - ๖๑ คะแนน
พอใจน้อย = ๕๔ - ๕๗ คะแนน
พอใจน้อยที่สุด = ๕๐ - ๕๓ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงคะแนนตามระดับความพอใจ
พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด
เรทติ้ง ๒.๒ ขึ้นไป ๒.๑
๒.๐ ๑.๙ ๑.๗ – ๑.๘

๘.๓.๒.๒ เกณฑ์การให้คะแนนการออกอากาศซ้ำ ( ๓๐ คะแนน )
พอใจมากที่สุด = ๒๗ – ๓๐ คะแนน
พอใจมาก = ๒๑ – ๒๖ คะแนน
พอใจ = ๒๗ – ๒๘ คะแนน
พอใจน้อย = ๑๐ – ๑๕ คะแนน
พอใจน้อยที่สุด = ๐ – ๙ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงคะแนนตามระดับความพอใจ
พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด
รายการ วาไรตี้
วาไรตี้เกมโชว์
วาไรตี้ทอล์คโชว์
วาไรตี้คอมเมดี้
เสาร์-อาทิตย์ รายการข่าว
๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. ละครรีรัน
หรือ
ซีรีย์ต่างประเทศ
เวลา
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
จันทร์-ศุกร์ วาไรตี้
วาไรตี้เกมโชว์
วาไรตี้ทอล์คโชว์
วาไรตี้คอมเมดี้
จันทร์-ศุกร์ อื่น ๆ

หมายเหตุ
๑. การออกอากาศหลักห้ามอยู่ในช่วงรอยต่อของรายการ
๒.รายการวาไรตี้ หมายถึง รายการที่นำเสนอสาระบันเทิงที่รวมความหลากหลายอยู่ในรายการ
เดียว เช่น ระเบิดเถิดเทิง กลมกิ๊ก อัพทูยู คู่ซ่า ตลก ๖ ฉาก เป็นต้น
๓.ช่วงเวลาที่เผยแพร่ต้องมีเรทติ้งอ้างอิงจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

.../ ๖


๘.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้คะแนนในหัวข้อการผลิตและการออกอากาศ หัวข้อละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค

หมายเหตุ : สถานีวิทยุโทรทัศน์ หมายถึง สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ

หมายเหตุ
- ผู้สนใจซื้อซองประกวดราคาต้องเตรียมเอกสารสำหรับซื้อซอง ดังนี้
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 สำเนาแบบ ภพ.๒๐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ยื่นซองประกวดราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หากผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นซองด้วยตนเองได้ และมอบหมายให้ผู้อื่นมายื่นซองแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ประกอบการนั้น
- ผู้ยื่นซองประกวดราคา จะได้รับทราบลำดับและวันที่ที่ต้องมานำเสนองานตามกิจกรรม ในวันยื่นซองประกวดราคา
- กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)************************************************