กลับไปหน้า ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กลับไปหน้า ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง
ประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนดำเนินงานโครงการ อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 26/2556


วันที่ประกาศ เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
วันที่จำหน่ายแบบ ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สถานที่จำหน่ายแบบ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 0-2590-7377,0-590-7379
ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ invent@fda.moph.go.th
วัน-เวลา ยื่นซอง 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 10.00-11.00 น
สถานที่ยื่นซอง ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ชั้น 6 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วัน-เวลา เปิดซอง 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11.00-11.30 น
สถานที่เปิดซอง ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
Emai :
ผลการดำเนินการ บริษัท โนวาอินเตอร์ แอ็ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ด้วยวงเงิน 6,599,000.-บาท

หมายเหตุ:

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ราคาชุดละ 100.-บาท ชำระเงินได้ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคาร 5

นำเอกสารมารับแบบได้ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ (บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)
2. หนังสือรับรอง
3. แบบ ภพ.20
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ อย.น้อย
โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------------------

๑. ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีศักยภาพในตัวเอง สามารถชี้นำเพื่อนและผู้ปกครองให้สนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างประสบผลสำเร็จ อย. จึงได้จัดทำโครงการ อย.น้อย เพื่อนำศักยภาพและพลังของนักเรียนมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในด้านนี้กระจายสู่กลุ่มผู้บริโภคอย่างทั่วถึงครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
อย. ได้เริ่มดำเนินโครงการ อย.น้อย มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนปัจจุบันได้ขยายไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส โรงเรียนประถมศึกษา รวมถึงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมแก่โรงเรียน พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น บัตรสมาชิก อย.น้อย คู่มือ อย.น้อย และสื่อสนับสนุนการดำเนินงานอื่น เช่น บทวิทยุ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประกวดการทำกิจกรรม อย.น้อย ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มตรวจราชการ และระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรม อย.น้อย ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทำกิจกรรม และได้มีการจัดกิจกรรมดูงาน และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน มีการนำผู้บริหารของ อย. ไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่ทำกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และจัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรม อย.น้อย ทั้งทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และรายการโทรทัศน์ รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ครู อาจารย์และนักเรียนในการเรียนการสอน อย. ยังได้จัดทำคู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน และคู่มือ อย.น้อย ชุด รู้แล้ว...บอกต่อ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้สมาชิก อย.น้อย ทั่วประเทศตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง โดยส่งเสริมให้เกิดการขยายศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นในชมรม อย. น้อย ของโรงเรียนแกนนำทั่วประเทศ และนำสื่อสังคมออนไลน์มาช่วยในการทำกิจกรรมด้วย
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ อย.น้อย เน้นการพัฒนานักเรียน โดยการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนและครูทำกิจกรรม อย.น้อย อย่างเหมาะสมและมีความสุข ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างและขยายเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นปีที่ ๑๐ ของการดำเนินโครงการ อย.ได้มุ่งจัดให้มีกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน อย.น้อย มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งยังได้จัดให้มีการประกวดการทำกิจกรรม อย.น้อย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ เพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียน อย.น้อย ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน สามารถนำมาพัฒนาแนวทางการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ของตนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

.../๒

๒. วัตถุประ¬¬สงค์
๒.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม อย.น้อย ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของ อย.น้อย
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนแกนนำ อย.น้อย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำกิจกรรม อย.น้อย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน อย.น้อย
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนแกนนำ อย.น้อย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัจจุบัน
๒.๔ เพื่อให้นักเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานคุ้มครองผู้บริโภค
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือผลงาน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ โดยมีเอกสารรับรองผลงานจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ดังนี้
๓.๑.๑ การผลิตและวางแผนเผยแพร่สปอตโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง วงเงินไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๑ สัญญา
๓.๑.๒ การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน วงเงินไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๑ สัญญา
๓.๑.๓ การผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ วงเงินไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๑ สัญญา
ในกรณีที่เป็นโครงการใหญ่ซึ่งมีผลงานครบทั้ง ๓ กิจกรรมย่อย ให้แสดงหลักฐานอย่างชัดเจนว่าทั้ง ๓ กิจกรรมมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท หากโครงการใหญ่นั้นมีผลงานไม่ครบทั้ง ๓ กิจกรรม ให้แสดงหลักฐานมูลค่าของกิจกรรมรวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่ารวมของกิจกรรมย่อยที่กำหนดในข้อ ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ หรือ ๓.๑.๓
๓.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๔ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ อย.น้อย
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน ครู
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนทั่วไป
๔.๒ กิจกรรมจัดทำป้ายรับรองโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
๔.๓ กิจกรรมการจัดประกวดโรงเรียนที่ทำกิจกรรม อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียน อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ ที่เข้าประกวด จำนวนไม่เกิน ๑๘ โรงเรียน
๔.๔ กิจกรรมจัดงานมหกรรม อย.น้อย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ อย. และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรวมประมาณ ๔๐๐ คน


.../๓

๔.๕ กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียน อย.น้อย
กลุ่มเป้าหมายการเยี่ยมชม คือ โรงเรียนที่ อย. คัดเลือกว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียน อย.น้อย
กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์กิจกรรม คือ ประชาชนทั่วไป

๕. รูปแบบและคุณลักษณะเฉพาะ
๕.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ อย.น้อย

หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ
๕.๑.๑ การผลิตเพลงประจำโครงการ อย.น้อย (๑) ต้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่จำกัดแนวจังหวะดนตรี กรณีเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวจะต้องเป็นของ อย.
(๒) แนวเพลงสนุกสนาน จดจำง่าย พร้อมตั้งชื่อเพลง
(๓) ผู้ขับร้องมีน้ำเสียงดี ออกอักขระภาษาชัดเจน
(๔) ความยาว ๒.๓๐ - ๓.๓๐ นาที
(๕) จัดทำเพลงดังกล่าวเป็นมิวสิควีดิโอ และคาราโอเกะ โดยมีภาพกิจกรรมของนักเรียน อย.น้อย หรือใช้นักเรียนเป็นผู้แสดง ถ่ายทำด้วยระบบเบต้าแคม (Betacam) หรือระบบดิจิตอล เอชดี (High –definition)
(๖) ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕.๑.๒ การผลิตและเผยแพร่ สปอตโทรทัศน์ (๑) นำมิวสิควีดิโอตามข้อ ๕.๑.๑ (๕) มาตัดต่อและเสริมเนื้อความให้เหมาะสมเป็นสปอตโทรทัศน์ พร้อม End Scene อย. ความยาวรวม ๓๐ วินาที
(๒) สปอตต้องมีความน่าสนใจ จดจำง่าย พร้อมตั้งชื่อชุดของ สปอตด้วย
(๓) บริษัทต้องส่งสปอต Censor กับทางสถานีโทรทัศน์
(๔) เผยแพร่สปอตดังกล่าวทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓, ช่อง ๕, ช่อง ๗, หรือช่องโมเดิร์นไนน์ อย่างน้อย ๓ สถานี ในรายการที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงค่าความนิยมของรายการ (Rating) จากแหล่งที่เชื่อถือได้ จำนวน อย่างน้อย ๔๐ ครั้ง
(๕) เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ในช่วงเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
(๖) ระยะเวลาการเผยแพร่มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๖
แนวของสปอตโทรทัศน์สื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของนักเรียน อย.น้อย และให้นักเรียน อย. น้อยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภค
๕.๑.๓ การผลิตและเผยแพร่ สปอตวิทยุ (๑) นำเพลง อย. น้อย ตามข้อ ๕.๑.๑ มาตัดต่อและเสริมเนื้อความให้เหมาะสมเป็นสปอตวิทยุ พร้อมลงท้ายให้เครดิต อย. ความยาว ๓๐ วินาที
(๒) สปอตต้องมีความน่าสนใจ จดจำง่าย พร้อมตั้งชื่อชุดของ สปอตด้วย
(๓) เผยแพร่สปอตดังกล่าวทางสถานีวิทยุที่เป็นระบบ FM (Network) อย่างน้อย ๒ สถานี ได้แก่
- สถานีคลื่นข่าวสาร ที่ได้รับความนิยม เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง
- สถานีคลื่นเพลง ที่ได้รับความนิยม เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง
(๔) การนำเสนอสถานี วันและเวลาที่ออกอากาศ ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสื่อด้วย ซึ่งต้องมีข้อมูลค่าความนิยมของสถานี จากหน่วยงาน/องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
(๕) ระยะเวลาการเผยแพร่มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๖
แนวของสปอตวิทยุสื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของนักเรียน อย.น้อย และให้นักเรียน อย. น้อยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภค
๕.๑.๔ การสำเนาแผ่นดีวีดีรวมงานทั้งหมด (๑) นำสื่อทั้ง ๕ รูปแบบ ได้แก่ เพลง มิวสิควีดิโอ คาราโอเกะ สปอตโทรทัศน์ และสปอตวิทยุ บันทึกใส่แผ่นดีวีดี และจัดทำสำเนาจำนวน ๘,๐๐๐ แผ่น
(๒) จัดทำกล่องบรรจุ พร้อมปกพิมพ์ ๔ สี
(๓) จัดส่งให้แก่โรงเรียน อย.น้อย ประมาณ ๖,๕๐๐ โรงเรียน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๗๖ จังหวัด รวมจำนวนประมาณ ๖,๕๗๖ แห่ง ที่เหลือส่งมอบให้แก่ อย.
(๔) ระยะเวลาดำเนินการ ภายในกรกฎาคม ๒๕๕๖


๕.๒ กิจกรรมจัดทำป้ายรับรองโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ทั่วประเทศ

หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ
กิจกรรมจัดทำป้ายรับรองโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ทั่วประเทศ (๑) ใช้วัสดุอะคริลิค ขนาดป้าย ๕๐X๗๐ ซม. หนา ๐.๕ ซม. จำนวน ๔๐๐ ป้าย ข้อความและตราสัญลักษณ์บนป้ายยิงด้วยระบบเลเซอร์ ๔ สี
(๒) บรรจุกล่องที่มีความแข็งแรงเพียงพอ และมีวัสดุกันกระแทก เพื่อจัดส่งป้ายให้แก่โรงเรียน อย.น้อย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๔๐๐ โรงเรียน หากป้ายเกิดการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบดำเนินการผลิตและจัดส่งให้ใหม่
(๓) ระยะเวลาดำเนินการภายในสิงหาคม ๒๕๕๖.../๕


๕.๓ กิจกรรมการจัดประกวดโรงเรียนที่ทำกิจกรรม อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ

หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ
กิจกรรมการจัดประกวดโรงเรียนที่ทำกิจกรรม อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ (๑) จัดประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่ทำกิจกรรม อย.น้อย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (สนศ. กทม.) สังกัดละไม่เกิน ๖ โรงเรียน เพื่อหาผู้ชนะของแต่ละสังกัดเข้าประกวดในการแข่งขันระดับประเทศ
(๒) ระยะเวลาการจัดประกวดคัดเลือกทั้ง ๓ สังกัด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วัน
(๓) สถานที่จัดประกวด ณ โรงแรม หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
(๔) จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและวีดิโอตลอดการจัดงาน
(๕) จัดทำใบประกาศนียบัตรใส่กรอบสำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละสังกัด และใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์ ๔ สี ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต ๒๑๐ แกรม
(๖) ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเงินสนับสนุนการนำเสนองานของโรงเรียนที่เข้าประกวด โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท ประมาณ ๑๘ โรงเรียน
- ค่าเช่าสถานที่จัดประกวด และค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่จัดประกวด ทั้งระบบไฟและเสียง อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอ เครื่องฉาย LCD คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่มตลอดการประกวดคัดเลือก
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน ๗ คน/การคัดเลือก ๑ สังกัด ค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท/คน/ การตัดสิน ๑ สังกัด
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(๗) ระยะเวลาดำเนินงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
รูปแบบการประกวดคัดเลือกใช้การนำเสนอผลงานหรือวิธีการอื่นตามที่ อย. เห็นสมควร


.../๖

๕.๔ กิจกรรมจัดงานมหกรรม อย.น้อย

หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ
๕.๔.๑ การถ่ายทอดองค์ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ (๑) จัดให้มีเวทีการประกวด อย.น้อย ระดับประเทศ รวมจำนวน ๑๕ โรงเรียน โดยต้องจัดเตรียมพิธีกรดำเนินการประกวดด้วย
(๒) จัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

(๓) จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียน โดยวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมกลุ่มกับเด็กหรือเยาวชน
(๔) นำโปสเตอร์นิทรรศการของ อย. จำนวนประมาณ ๑๕ ชิ้น มาจัดแสดงบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร โดยออกแบบและตกแต่งพื้นที่ให้สวยงาม น่าสนใจ พร้อมเกมส์และของรางวัล และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จัดแสดงจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน


อย. เป็นผู้กำหนดหัวข้อการบรรยายและวิทยากรขนาดโปสเตอร์ ๓๘ x ๕๐.๒ เซนติเมตร

๕.๔.๒ สถานที่จัดงาน โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
ควรมีสถานที่กว้างขวาง และมีจำนวนห้องพักเพียงพอกับผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ ๓๖๐ คน

๕.๔.๓ การศึกษาดูงาน
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างน้อย ๑ แห่ง ควรเป็นสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางจากสถานที่พักไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

๕.๔.๔ กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ (งานเลี้ยงสังสรรค์กลางคืน) จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ โดยให้มีกิจกรรมบนเวทีที่มีพิธีกรอารมณ์ดี พูดเก่ง พร้อมการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน และสถานที่จัดงานเป็นที่เดียวกับที่พัก

๕.๔.๕ การประชาสัมพันธ์งานมหกรรม อย.น้อย (๑) จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย ๑ ข่าว โดยตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๕ ฉบับ
(๒) จัดทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ คอลัมน์นิ้ว (๑/๔ หน้า) ตีพิมพ์ทางหนังสือพิมพ์ที่มียอดพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ฉบับ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง

๕.๔.๖ การจัดทำสื่อสนับสนุน (๑) ของที่ระลึกของงานมหกรรม อย.น้อย แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
(๒) ของรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรมนั้น เช่น ของรางวัลสำหรับผู้เล่นเกมส์ ในบูธนิทรรศการ (จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ชิ้น) กิจกรรมบนเวที งานเลี้ยง และอื่น ๆ
(๓) ประกาศเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานมหกรรม อย.น้อย ทั้งหมด พิมพ์ ๔ สี ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต ๒๑๐ แกรม จำนวนประมาณ ๓๒๐ ใบ๕.๔.๗ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ (๑) ค่าที่พักจำนวน ๒ คืน โดยพักห้องละ ๒ คน ยกเว้น
- กรณีที่เป็นนักเรียนและครู พักด้วยกันไม่เกินห้องละ ๓ คน
- กรณีที่เป็นจังหวัดที่ห่างไกล หรือมีเหตุจำเป็นอื่น หรืออยู่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา ตรัง) ให้ค้างไม่เกิน ๔ คืน
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ของครู, นักเรียน, เจ้าหน้าที่ อย., และวิทยากร ในวงเงินรวมไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าวิทยากร ผู้อยู่ประจำบูธนิทรรศการ ประมาณ ๓ คน และค่าวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน ๑ คน ในวงเงินรวมไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๔) ค่าอาหารของกลุ่มเป้าหมาย รวม ๘ มื้อ และของว่าง รวม ๕ มื้อ (กรณีมาจากจังหวัดที่ห่างไกล หรือมีเหตุจำเป็น หรืออยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ผู้เสนอราคารับผิดชอบดูแลค่าอาหารตลอดเวลาที่พักอยู่ในโรงแรมด้วย)
(๕) ค่ารถบัสเดินทางจากจุดนัดพบไปยังสถานที่จัดงาน (ถ้ามี)
(๖) ค่ารถบัสเดินทางไปศึกษาดูงาน และค่าเข้าชม (ถ้ามี)
(๗) ค่าจัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับสถานที่/วิทยากร ในการศึกษาดูงาน (ถ้ามี)
(๘) ค่าเงินรางวัลในการประกวด แบ่งเป็น
- ผู้ชนะเลิศ ได้เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
โดยผู้เสนอราคาต้องจัดทำโล่รางวัล เป็นโล่อะคริลิค ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๒ นิ้ว ยิงด้วยเลเซอร์ ๔ สี พร้อมโลโก้ อย.น้อย ๑ โล่ และประกาศนียบัตร พิมพ์ ๔ สี ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต ๒๑๐ แกรม ใส่กรอบสวยงาม จำนวน ๔ ใบ
(๙) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ๓,๐๐๐ บาท/คน จำนวนประมาณ ๘ คน
๕.๔.๘ อื่น ๆ
(๑) จัดให้มีทีมงานที่จำนวนที่เพียงพอสำหรับดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะนักเรียน และมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ รวมถึงดูแลความเรียบร้อยตลอดงาน
(๒) จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง และวีดิโอตลอดการจัดงาน
(๓) ดำเนินการให้สถานที่กลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อเสร็จสิ้นงาน
๕.๔.๙ ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

สรุปกิจกรรมที่ต้องมีในงานมหกรรม อย.น้อย ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
(๑) การจัดประกวดโรงเรียน อย.น้อย ระดับประเทศ โรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด ๑๕ โรงเรียน ประมาณ ๑ วัน
(๒) การบรรยาย/อภิปราย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประมาณ ๑.๓๐ ชั่วโมง
(๓) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
(๔) กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ อย่างน้อย ๑ แห่ง
(๕) กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ (งานเลี้ยงสังสรรค์กลางคืน)
(๖) พิธีการประกาศผลผู้ชนะการประกวดโรงเรียน อย.น้อย ระดับประเทศ
หมายเหตุ : ควรคำนึงถึงระยะเวลาการเดินทางไป-กลับของผู้เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งจะยกเว้นให้ค้างคืนเพิ่มขึ้นได้กรณีเป็นจังหวัดที่ห่างไกล หรือมีเหตุจำเป็น หรืออยู่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา ตรัง) เท่านั้น

๕.๕ กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียน อย.น้อย

หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ
๕.๕.๑ กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียน อย.น้อย (๑) จัดให้มีการนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย. จำนวนประมาณ ๑๒ คน เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน อย.น้อย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด จำนวน ๑ ครั้ง
(๒) ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ประกอบด้วย ค่าพาหนะ (หากโรงเรียน อย.น้อย อยู่จังหวัดห่างไกล อาจมีการเดินทางโดยเครื่องบิน และค่ารถรับจ้างไปกลับระหว่างบ้านพัก-อย. หรือบ้านพัก-สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท/คน) ค่าที่พัก (หากจำเป็นต้องค้างคืน) ค่าอาหาร ค่าเลี้ยงอาหารว่างและน้ำดื่มตอบแทนแก่โรงเรียนที่ไปเยี่ยมชม ค่าของที่ระลึกแก่โรงเรียน และอื่น ๆ
๕.๕.๒ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียน อย.น้อย (๑) ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓, ๕, ๗ หรือโมเดิร์นไนน์ จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง
(๒) ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ คอลัมน์นิ้ว (๑/๔ หน้า) ทางหนังสือพิมพ์ที่มียอดพิมพ์ไม่ต่ำกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ฉบับ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง

๖. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕๖

๗. การส่งมอบงาน
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการส่งมอบงานให้คณะกรรมการทำการตรวจรับและดำเนินการเบิกจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งวดที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตเพลงประจำโครงการ อย.น้อย จัดทำมิวสิควีดิโอ และคาราโอเกะแล้วเสร็จ และส่งมอบแผนงานการจัดประกวดโรงเรียนที่ทำกิจกรรม อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
งวดที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตสปอตโทรทัศน์ สปอตวิทยุ สำเนาแผ่นดีวีดีพร้อมจัดส่งให้แก่โรงเรียน อย.น้อย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งจัดประกวดโรงเรียนที่ทำกิจกรรม อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ แล้วเสร็จ และส่งมอบแผนงานการจัดงานมหกรรม อย.น้อย โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
งวดที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการกิจกรรมที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
เอกสารและวัสดุส่งมอบงาน มีดังนี้

หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ
๗.๑ เอกสารและวัสดุส่งมอบงานในงวดที่ ๑ (๑) ใบนัดส่งมอบงาน และใบส่งมอบงาน
(๒) ต้นฉบับดีวีดีเพลงประจำโครงการ จำนวน ๒ แผ่น
(๓) ต้นฉบับมิวสิควีดิโอ และคาราโอเกะ ระบบเบต้าแคม (Betacam) จำนวน ๒ ม้วน หรือดีวีดีคุณภาพไฟล์ ๑๒๘๐ x ๗๒๐ pixel และ MPEG-๒ ระบบ PAL ๗๒๐ x ๕๗๖ pixel จำนวน ชนิดละ ๒ แผ่น
(๔) ดีวีดีบันทึกมิวสิควีดิโอ และคาราโอเกะเป็นไฟล์สกุล FLV และ WMV ขนาด ๓๒๐ X ๒๔๐ pixel ไฟล์สกุลละ ๑ แผ่น
(๕) แผนงานการจัดประกวดโรงเรียนที่ทำกิจกรรม อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด

๗.๒ เอกสารและวัสดุส่งมอบงานในงวดที่ ๒ (๑) ใบนัดส่งมอบงาน และใบส่งมอบงาน
(๒) ต้นฉบับสปอตโทรทัศน์ ระบบเบต้าแคม (Betacam) จำนวน ๒ ม้วน หรือ DVD คุณภาพไฟล์ ๑๒๘๐ x ๗๒๐ pixel และ MPEG-๒ ระบบ PAL ๗๒๐ x ๕๗๖ pixel จำนวนชนิดละ ๒ แผ่น
(๓) ต้นฉบับดีวีดีสปอตวิทยุ จำนวน ๒ แผ่น
(๔) สำเนาเทปสปอตโทรทัศน์ระบบเบต้าแคม หรือ DVD ส่งให้สถานีโทรทัศน์ที่วางแผนออกอากาศไว้ทุกสถานี

…/๑๐

หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ
(๕) ดีวีดีบันทึกสปอตโทรทัศน์ เป็นไฟล์สกุล FLV และ WMV ขนาด ๓๒๐X๒๔๐ pixel ไฟล์สกุลละ ๑ แผ่น
(๖) ดีวีดีบันทึกสปอตวิทยุ เป็นไฟล์ AUDIO, WMV ๑๒๘ kbps และ MP๓ จำนวนชนิดละ ๑ แผ่น
(๗) หลักฐานการจัดส่งดีวีดีบันทึกรวมเพลง อย.น้อย มิวสิควีดิโอ คาราโอเกะ สปอตโทรทัศน์ และสปอตวิทยุ ให้แก่โรงเรียน อย.น้อย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๘) ไฟล์ภาพนิ่งงานประกวดโรงเรียน อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๖ ล้าน pixel บันทึกลงในแผ่นดีวีดี จำนวน ๒ ชุด
(๙) ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวการประกวดโรงเรียน อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ ตลอดการจัดงานในแผ่นดีวีดี จำนวน ๒ ชุด
(๑๐) แผนงานการจัดงานมหกรรม อย.น้อย

๗.๓ เอกสารและวัสดุส่งมอบงานในงวดที่ ๓ (๑) ใบนัดส่งมอบงาน และใบส่งมอบงาน
(๒) ใบมอนิเตอร์ และ/หรือ หนังสือรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์หรือรายการนั้น โดยจัดทำเอกสารส่งมอบงานดังกล่าวจำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด
(๓) หนังสือรับรองการออกอากาศจากสถานีวิทยุหรือจากบริษัทที่ได้รับสัมปทานกับทางสถานีวิทยุที่ออกอากาศ โดยใช้เอกสารตัวจริง และจัดทำสำเนาเพิ่มอีก ๑ ชุด
(๔) หลักฐานการจัดส่งป้ายรับรองโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ทั่วประเทศ
(๕) ไฟล์ภาพนิ่งงานประกวดโรงเรียน อย.น้อย ระดับประเทศ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๖ ล้านพิกเซล บันทึกลงในแผ่นดีวีดี จำนวน ๒ ชุด
(๖) ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว คุณภาพไฟล์ ๑๒๘๐ x ๗๒๐ pixel และ MPEG-๒ ระบบ PAL ๗๒๐ x ๕๗๖ pixel จำนวนชนิดละ ๒ ชุดถ่ายทำตลอดการจัดงานประกวดโรงเรียน อย.น้อย ระดับประเทศ
(๗) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์ และสกู๊ป ประชาสัมพันธ์ จำนวนสื่อละ ๒ ฉบับ
(๘) สื่อสนับสนุนอื่น ๆ (ถ้ามี)


๘. งบประมาณ
๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

.../๑๑


๙. วงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้ง
ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
๑๐. การพิจารณาทางด้านเทคนิค
๑๐.๑ ให้ผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดกิจกรรมตามข้อ ๕ รวมทั้งประวัติผลงาน จำนวน ๑๐ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๙ ชุด) เสนอในวันยื่นซอง
๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอกิจกรรมด้วยวาจาต่อคณะกรรมการประกวดราคาฯ ตามวันเวลาที่กำหนด โดย
- ให้เวลานำเสนอ ๔๐ นาที และคณะกรรมการประกวดราคาฯ ซักถาม ๒๐ นาที รวมเป็น ๑ ชั่วโมง
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดเตรียมเครื่องเล่นดีวีดี เครื่องฉายแผ่นทึบ แอลซีดี และจอภาพให้
- ผู้เสนอต้องพร้อมนำเสนอในวัน เวลาที่ถูกจัดลำดับในวันยื่นซองประกวดเสนอราคา หากมาล่าช้าจากกำหนดเกินกว่า ๑๐ นาที อาจจะถูกตัดสิทธิ์การนำเสนอ
๑๐.๓ คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะพิจารณาในส่วนของรายละเอียดกิจกรรม โดยมีคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน แบ่งตามหัวข้อ ดังนี้
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ อย.น้อย
รายละเอียด คะแนน
(๙๕ คะแนน)
๑. เพลง อย. น้อย (พิจารณาจาก Demo เพลงที่ผู้เสนอราคาจัดทำมาให้เป็นตัวอย่าง) ๓๐

๒. สปอตโทรทัศน์
- ความน่าสนใจ / การสร้างความจดจำ
- การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ๔๐
(๑๕)
(๒๕)
๓. สปอตวิทยุ
- ความน่าสนใจ / การสร้างความจดจำ
- การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ๒๕
(๑๐)
(๑๕)

กิจกรรมการจัดงานมหกรรม อย.น้อย
รายละเอียด คะแนน
(๘๕ คะแนน)
๑. กิจกรรมด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑.๑ การจัดนิทรรศการ
๑.๒ การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ๑๐


๒. สถานที่จัดงาน/ที่พัก/ห้องประชุม ๒๐
๓. การศึกษาดูงาน ๑๐
๔. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ (งานเลี้ยงสังสรรค์กลางคืน) ๑๕
๕. การจัดทำสื่อสนับสนุน (ของที่ระลึก ของรางวัล) ๑๐
๖. การประชาสัมพันธ์ ๒๐
.../๑๒
อื่น ๆ

รายละเอียด คะแนน
(๒๐ คะแนน)
๑. ข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม ๑๐
๒. ประวัติผู้เสนอราคา ๑๐

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอกิจกรรมให้ครบ ตั้งแต่ข้อ ๕.๑ - ๕.๕ ในส่วนของการคัดเลือกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องมีค่าความนิยมของรายการหรือสื่อนั้น ๆ (Rating) อ้างอิงจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
๑๐.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๑๖๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค และจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

หมายเหตุ
- ผู้สนใจซื้อซองประกวดราคาต้องเตรียมเอกสารสำหรับซื้อซอง ดังนี้
 กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 สำเนาแบบ ภพ.๒๐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ยื่นซองประกวดราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หากผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นซองด้วยตนเองได้ และมอบหมายให้ผู้อื่นมายื่นซองแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ประกอบการนั้น
- ผู้ยื่นซองประกวดราคาจะได้รับทราบลำดับ วันและเวลาที่ต้องมานำเสนองานในวันที่ยื่นซอง
ประกวดราคา***********************************************