กลับไปหน้า ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กลับไปหน้า ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง
ประกวดราคาจ้างดำเนินงานเว็บไซต์ www.oryor.com ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เลขที่ 10/25556 (หมายเหตุ : ผู้ขอรับแบบต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่น ดังนี้ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, สำเนา ภพ.20, สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, หน้งสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ)


วันที่ประกาศ เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
วันที่จำหน่ายแบบ ตั้งแต่วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สถานที่จำหน่ายแบบ ณ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ invent@fda.moph.go.th
วัน-เวลา ยื่นซอง 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 - 15.00 น.
สถานที่ยื่นซอง ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ชั้น 6 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วัน-เวลา เปิดซอง 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 - 15.00 น.
สถานที่เปิดซอง ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ชั้น 6 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
Emai :
ผลการดำเนินการ บริษัท ทูเฟลโล เน็ตเวริค์ แอนด์ ดีซายน์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 778,000.-บาท

หมายเหตุ:

ข้อกำหนดการดำเนินงานเว็บไซต์ www.oryor.com ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


๑. ความเป็นมา
เว็บไซต์ www.oryor.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ในรูปแบบสาระบันเทิง สามารถนำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบต่างๆ ให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภคได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ www.oryor.com เป็นคลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพขนาดใหญ่ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถูกต้องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม และคุ้มค่า
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
๕. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจการพัฒนาและติดตั้งคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบ และระบบจัดการฐานข้อมูลมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ณ วันที่ยื่นซอง
๖. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง และมีการใช้งานจริงแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีเอกสารรับรองผลงานจากหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง
๗. ต้องแสดงหลักฐานความมั่นคงของการดำเนินงาน เช่น จำนวนพนักงาน โปรแกรมเมอร์ วิศวกร ช่าง ผลงาน รวมทั้งศูนย์บริการของผู้เสนอราคา
๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างครั้งนี้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔. การดำเนินการ
การดำเนินการแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การให้บริการในฐานะผู้ดูแลระบบ www.oryor.com การสำรวจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.oryor.com ที่ใช้บริการประเมินผ่านทางเว็บไซต์
ส่วนที่ ๒ การออกแบบและพัฒนาการให้บริการใน www.oryor.com
ส่วนที่ ๓ การประชาสัมพันธ์ www.oryor.com และการดำเนินกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ ๑ การให้บริการในฐานะผู้ดูแลระบบ www.oryor.com การสำรวจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.oryor.com (ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. บริการสำรองข้อมูล (Backup) อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง (อย่างน้อย ๔ ครั้ง ต่อ ๑ เดือน)
๒. บริการกู้ข้อมูลในกรณีฉุกเฉินหรือมีปัญหา (Recover) โดยข้อมูลที่สามารถกู้ได้จะเป็นข้อมูลที่บริษัทได้สำรองข้อมูลในครั้งล่าสุด
๓. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องแม่ข่าย ตรวจสอบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเครื่องแม่ข่าย
๔. ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไปของซอฟท์แวร์ระบบ
๕. เมื่อเกิดปัญหาระบบขัดข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย) ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ล่ม ข้อมูล สูญหาย เป็นต้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องดำเนินการให้เว็บไซต์สามารถให้บริการได้โดยเร็วที่สุด หรือภายในเวลาไม่เกิน ๓ วัน
๖. การสำรวจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.oryor.com ที่ใช้บริการประเมินผ่านทางเว็บไซต์
ส่วนที่ ๒ การออกแบบและพัฒนาการให้บริการใน www.oryor.com (ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ออกแบบเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการทำงานและสะดวกต่อการใช้งาน ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ท (ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android)
๑.๒ ออกแบบและจัดทำหน้าเว็บไซต์ใหม่ให้มีความทันสมัย มีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
๑.๓ ออกแบบและจัดทำระบบหลังบ้าน (Back end) ใหม่ให้เหมาะสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย.
๒. การเตรียมไฟล์มีเดีย ตามรายละเอียดดังนี้
๒.๑ แปลงไฟล์มีเดีย (ถ้ามี) ในกรณีที่ไฟล์มีเดียของเดิม ไม่สามารถทำงานได้บนเว็บไซต์ที่จะพัฒนาขึ้นใหม่
๒.๒ นำไฟล์มีเดียทั้งหมดอัพโหลดขึ้นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อมใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๓. การจัดหาอุปกรณ์สำหรับทดสอบการทำงานของเว็บไซต์บนแท็บเล็ท (ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android)
๓.๑ อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS หน้าจอไม่ต่ำกว่า ๙ นิ้ว ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า ๒๐๔๘*๑๕๓๖ อย่างน้อย ๑ ชุด
๓.๒ อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android หน้าจอไม่ต่ำกว่า ๙ นิ้ว ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า ๑๒๘๐*๘๐๐ หน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า ๔ แกน อย่างน้อย ๑ ชุด
ส่วนที่ ๓ การประชาสัมพันธ์ www.oryor.com และดำเนินกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้ใช้บริการ (ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์ www.oryor.com ผ่านสื่อต่างๆอย่างน้อย ๒ สื่อ โดยให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษา
๒. ดำเนินกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้ใช้บริการ โดยคิดรูปแบบการร่วมสนุก ดำเนินการร่วมสนุกบนเว็บไซต์ พร้อมจัดหาและจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมสนุก ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ชิ้น

๕. ข้อกำหนดการพิจารณา
๕.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาในส่วนของรายละเอียดกิจกรรม โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละกิจกรรม ดังนี้

รายละเอียด คะแนน
๑. การให้บริการในฐานะผู้ดูแลระบบ www.oryor.com ได้แก่
- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบเว็บไซต์
- การสำรวจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.oryor.com ที่ใช้บริการประเมินผ่านทางเว็บไซต์๒. การออกแบบและพัฒนาการให้บริการใน www.oryor.com ได้แก่
- แนวการนำเสนอ (Theme and Concept) ของบริการต่างๆ เช่น แอนิเมชั่น, เกม, สื่อเผยแพร่, E-magazine, E-Learning, ข่าว, Mini web, แบบสอบถาม และระบบ Mailing list เป็นต้น (ในกรณีที่เสนอบริการอื่นที่น่าสนใจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต์ (Lay out) และสีสัน ความสวยงาม
- เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์และการให้บริการ
- ความสะดวกในการใช้งานของระบบหลังบ้าน
- คุณสมบัติและจำนวนของ Mobile Device สำหรับการทดสอบและใช้งาน
๒๐๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๓. การประชาสัมพันธ์ www.oryor.com และดำเนินกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้ใช้บริการ ได้แก่
- รูปแบบการประชาสัมพันธ์และสื่อที่ใช้
- รูปแบบกิจกรรมและของรางวัล

๒๐
๑๐


๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค
๖. รายละเอียดการนำเสนอ
๖.๑ ขอให้นำเสนอตามรายละเอียดของข้อกำหนดการพิจารณา (ในข้อ ๕) ซึ่งเป็นส่วนการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการฯ
๖.๒ กำหนดเวลาในการนำเสนอรายละเอียดกิจกรรม ใช้เวลาในการนำเสนอรวม ๓๐ นาที คณะกรรมการฯ ซักถาม ๑๐ นาที โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดเตรียม เครื่องฉายแผ่นทึบ โทรทัศน์ LCD และเครื่องเล่น DVD ให้เท่านั้น
๖.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมาให้ทันเวลาที่กำหนด หากมาล่าช้าเกินกว่า ๑๐ นาที อาจจะถูกตัดสิทธิ์การนำเสนอ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕๖
๘. งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)
โดยจะดำเนินการจัดจ้างเมื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว
๙. การส่งมอบงาน และแบ่งจ่ายเป็นรายงวด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการส่งมอบงานให้คณะกรรมการทำการตรวจรับและดำเนินการเบิกจ่าย โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
งวดที่ ๑ จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างรวมทั้งหมด เมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งในส่วนของหน้าเว็บไซต์ (Front end) และ ระบบหลังบ้าน (Back end) พร้อมทั้งส่งมอบอุปกรณ์ Mobile Device สำหรับการทดสอบและใช้งานและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับถูกต้องแล้วภายในมีนาคม ๒๕๕๖
งวดที่ ๒ จ่ายเงินร้อยละ ๕๕ ของค่าจ้างรวมทั้งหมด เมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการส่งมอบรายงานผลการดูแลระบบ www.oryor.com ตั้งแต่เดือนที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง – เมษายน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และ พัฒนาเว็บไซต์ทั้งในส่วนของหน้าเว็บไซต์ (Front end) และ ระบบหลังบ้าน (Back end) แล้วเสร็จ นำไฟล์มีเดียทั้งหมดอัพโหลดขึ้นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งส่งมอบแผนการประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมสนุกทั้งหมดและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ภายในพฤษภาคม ๒๕๕๖
งวดที่ ๓ จ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างรวมทั้งหมด เมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการประชาสัมพันธ์ และดำเนินงานกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้ใช้บริการแล้วเสร็จ และส่งมอบรายงานผลการดูแลระบบ www.oryor.com ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๖ รวบรวมไฟล์ที่สำรองข้อมูล (Back up) จำนวน ๑๒ เดือน ลงใน DVD จำนวน ๒ ชุด พร้อมทั้งจัดทำแบบสำรวจและสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.oryor.com ที่ผู้ใช้บริการประเมินผ่านทางเว็บไซต์แล้วเสร็จและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
๑๐. ข้อกำหนดการประกวดราคา
๑๐.๑ การยื่นซองประกวดราคา ขอให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา แยกเอกสารเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดการเสนอกิจกรรม (ซองเทคนิค) จำนวน ๕ ชุด
ส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาการดำเนินกิจกรรม (ซองราคา) จำนวน ๕ ชุด
ทั้งนี้ให้ผู้เสนอราคาแจ้งกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน และเกณฑ์การขอรับชำระเงิน ในแต่ละงวด โดยให้ระบุรายการวัสดุที่ส่งมอบในแต่ละงวดให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคา นำเสนองานส่งเอกสารเฉพาะส่วนที่ ๑ รายละเอียดกิจกรรม (ซองเทคนิค) ที่ครบถ้วน จำนวน ๑ ชุด (แยกต่างหากจากเอกสารที่ใช้ในการยื่นซองประกวดราคา) ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในวันเดียวกับวันที่ยื่นซองประกวดราคา

๑๐.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการฯ แจ้งให้ทราบในวันยื่นซองประกวดราคา
๑๑. กำหนดระยะเวลาในการประกวดราคา
๑๑.๑ กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) วันที่ ๑๒-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ในเวลาราชการ
๑๑.๒ กำหนดการยื่นซองประกวดราคากิจกรรม วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร ๕ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๑.๓ กำหนดการนำเสนอรายละเอียดกิจกรรม คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะดำเนินการจัดลำดับการนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมหลังจากยื่นซองแล้ว โดยจะกำหนดให้นำเสนอรายละเอียดระหว่าง วันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร ๕ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๑.๔ กำหนดการเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดำเนินการเปิดซองประกวดราคาของผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และต่อรองราคา วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร ๕ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ
- ผู้ยื่นซองประกวดราคา ตามข้อ ๑๑.๒ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
- ผู้ยื่นซองประกวดราคา จะได้รับทราบลำดับและวันที่ ที่ต้องมานำเสนองานตามกิจกรรมในวันยื่นซองประกวดราคา
- กำหนดเวลานำเสนองาน ๔๐ นาที โดยใช้เวลานำเสนอ ๓๐ นาที ให้คณะกรรมการซักถาม ๑๐ นาที


************************************************