หัวข้อแถลงข่าว อย.เยี่ยมชมโรงงานปุ้มปุ้ย สถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานทั้ง GMP, HACCP และ ISO

ผู้แถลงข่าว นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สถานที่แถลงข่าว โรงงานปุ้มปุ้ย-ปลายิ้ม

วันที่แถลงข่าว04/04/2550 หมวดอาหาร

รายละเอียด
อย. เยี่ยมชมโรงงานปุ้มปุ้ย สถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานทั้ง GMP , HACCP และ ISO

อย.นำคณะสื่อมวลชนเดินทางสู่จังหวัดตรัง เยี่ยมชมโรงงานปุ้มปุ้ย-ปลายิ้ม ชมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้คนไทยและต่างประเทศ ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต หรือ จีเอ็มพี:GMP (Good Manufacturing Practice) มาบังคับใช้กับ อาหาร 54 ประเภท โดยผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้ง อาคาร ที่ผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการผลิต และกระบวนการผลิตจะต้องได้มาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ สถานที่ผลิตอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์ GMP จากทั่วประเทศ มีจำนวน 12,133 แห่ง ทั้งนี้ เป็นประเภทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จำนวน 522 แห่ง แบ่งเป็นเข้าข่ายโรงงาน จำนวน 491 แห่ง และไม่เข้าข่ายโรงงาน จำนวน 31 แห่ง
สำหรับในวันนี้ ( 4 เมษายน 2550 ) คณะผู้บริหาร อย. และผู้สื่อข่าวได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล (มหาชน) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 88/9 หมู่ 4 ถ.กว้างไพศาล ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งดำเนินการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้แก่ ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย และปลาปรุงรสปลายิ้ม หอยลายอบกรอบ ปลาแมคเคอเรลราดพริก เป็นต้น โดยนำกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน โดยกระบวนการผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และผ่านการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม หรือ HACCP รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ ISO 9001:2000 คุณภาพการจัดองค์กรที่มีระบบระเบียบ ISO 14001 การจัดการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี และ มอก.18000 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงเครื่องหมายฮาลาล ด้วย
เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยเฉพาะปลากระป๋อง เป็นอาหารที่มี ความเป็นกรดต่ำ และมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน เชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน อ่านฉลาก ดูวันหมดอายุ และขอให้สังเกตสภาพของภาชนะบรรจุต้องไม่ผิดปกติ หากมีสภาพบุบเบี้ยวอย่าซื้อมาบริโภคเด็ดขาด เพราะอาจเกิดรอยรั่วที่อากาศภายนอก เข้าไปทำ ปฏิกิริยากับอาหาร เกิดการบูดเสียและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 4 เมษายน 2550 แถลงข่าว 15 / ปีงบประมาณ 2550